REGULAMIN

NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

„dentestica” w Katowicach

Podstawy prawne funkcjonowania

 

§ 1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dentestica działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności;

 • ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Aktualizacja – Dz.U. 1997 nr 104 poz. 661. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.)

 • i aktów wykonawczych do tejże ustawy,

 • aktu utworzenia Zakładu z dnia 10.02.2011r,

 • statutu Zakładu.

 

Postanowienia ogólne

§ 2

Niniejszy regulamin określa:

 • cele i zadania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  dentestica
 • miejsce udzielania  świadczeń zdrowotnych

 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia   prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,

 • organizacja i zadania poszczegól.ych komórek organizacyjnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  dentestica

 • prawa i obowiązki pacjenta,

 • obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta,

 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

Cele i zadania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  dentestica

§ 3

 1. Podstawowym celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej j dentestica jest  

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2. Do podstawowych zadań Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  dentestica należy:

 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,

 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,

 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

 • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 • inne zadania zlecone przez Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  dentestica

           

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 4

 

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dentestica wykonywane są w lokalu przy ul. Armii krajowej 190B/1 w Katowicach.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  dentestica

§ 5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  dentestica organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu

– Stomatologii ogólnej i zachowawczej

– Stomatologii dziecięcej

– Chirurgii stomatologicznej i implantologii

– Leczeniu chorób przyzębia

– Endodoncji

– Protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki

– Ortopedii szczękowej

 1. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym
  z pacjentem.

 4. Aby przystąpić  do realizacji świadczenia wymagane jest założenie karty pacjenta oraz przeprowadzenie wywiadu na temat stanu zdrowia podczas pierwszej wizyty. Wywiad  wymaga uaktualniania podczas kolejnych wizyt w gabinecie. Nieudzielanie przez pacjenta pełnej informacji dotyczącej stanu jego zdrowia odbywa się na jego pełną odpowiedzialność.(Formularze kart pacjenta znajdują się w rejestracji, w specjalnych zamykanych, przygotowanych do przechowywania szufladach niedostępnych dla osób postronnych.) Wygląd dokumentacji ustanowiony jest i zatwierdzony przez kierownika Niepublicznego zakładu Opieki zdrowotnej dentestica zgodnie z RMZ z dnia 06.04.2020 w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokumentacja medyczna,  jest prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń,  w postaci elektronicznej. 

Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.  Podmiot zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

 1. Pacjent który posiada zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel bądź opiekun prawny wyraża zgodę na zabieg w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dentestica, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu zgody ustnej, za dowód wyrażenia zgody stwierdza się dobrowolne poddanie się leczeniu. Pacjenci w wieku 16-18 lat – wymagane jest uzyskanie zgody zarówno pacjenta jak i opiekuna prawnego bądź przedstawiciela. Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej konieczności leczenia podlega wpisowi do karty  i potwierdzeniu własnoręcznym podpisem pacjenta.

 2.  Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, z zapewnieniem niezaprzeczalności  i integralności danych, a w dokumentacji w postaci papierowej w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. Wpisy i zmiany wpisów opatruje się oznaczeniem osoby ich dokonującej . 

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów

 i ciągłości postępowania,

§ 6

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dentestica prowadzi , przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dentestica zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dentestica udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności

i ochrony danych osobowych.

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dentestica w celu realizacji świadczeń współpracuje z :

– pracowniami RTG

– pracowniami protetyki stomatologicznej

– z lekarzem endodontą

– z lekarzem ortodontą

– z lekarzem anastezjologiem

 1. W razie konieczności można dowolnie poszerzać listę zakładów – dotyczy także zakładów które nie świadczą usług medycznych np.: catering, transport.

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  dentestica

§ 7

 1. W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  dentestica funkcjonują następujące komórki organizacyjne – prowadzące działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Zakładu:

 • Poradnia stomatologii ogólnej i zachowawczej

 • Poradnia stomatologii dziecięcej (pedodoncji)

 • Poradnia chirurgii stomatologicznej i implantologii

 • Poradnia chorób przyzębia (periodontologii)

 • Poradnia endodoncji

 • Poradnia protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki

 • Poradnia ortopedii szczękowej (ortodoncji)

 

§ 8

Do podstawowych zadań poradni stomatologii ogólnej i zachowawczej

należy:

– Przyjmowanie pacjentów ( wywiad ,badanie lekarskie)

– kwalifikowanie do leczenia stomatologicznego oraz dalsze leczenie

– zlecanie badań diagnostycznych

– udzielanie porad lekarskich

– wizyty kontrolne (zmiana opatrunków, usunięcie szwów, wypisywanie recept)

– prowadzenie dokumentacji medycznej

 

§ 9

Do podstawowych zadań poradni stomatologii dziecięcej

należy:

– Przyjmowanie pacjentów ( wywiad ,badanie lekarskie)

– kwalifikowanie do leczenia stomatologicznego oraz dalsze leczenie

– zlecanie badań diagnostycznych

– udzielanie porad lekarskich

– wizyty kontrolne (zmiana opatrunków, usunięcie szwów, wypisywanie recept)

– prowadzenie dokumentacji medycznej

 

§10

Do podstawowych zadań poradni chirurgii stomatologicznej i implantologii

należy:

– Przyjmowanie pacjentów ( wywiad ,badanie lekarskie)

– kwalifikowanie i przeprowadzenie leczenia stomatologicznego w zakresie chirurgii stomatologicznej i implantologii

– zlecanie badań diagnostycznych

– udzielanie porad lekarskich

– wizyty kontrolne (zmiana opatrunków, usunięcie szwów, wypisywanie recept)

– prowadzenie dokumentacji medycznej

§11

Do podstawowych zadań poradni endodoncji

należy:

– przyjmowanie pacjentów ( wywiad ,badanie lekarskie)

– kwalifikowanie i przeprowadzenie leczenia stomatologicznego w zakresie endodoncji

– zlecanie badań diagnostycznych

– udzielanie porad lekarskich

– wizyty kontrolne (zmiana opatrunków, usunięcie szwów, wypisywanie recept)

– prowadzenie dokumentacji medycznej

§12

Do podstawowych zadań poradni protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki

należy:

– przyjmowanie pacjentów ( wywiad ,badanie lekarskie)

– kwalifikowanie i przeprowadzenie leczenia stomatologicznego w zakresie protetyki  

  stomatologicznej i implantoprotetyki

– zlecanie badań diagnostycznych

– udzielanie porad lekarskich

– wizyty kontrolne (zmiana opatrunków, usunięcie szwów, wypisywanie recept)

– prowadzenie dokumentacji medycznej

§13

Do podstawowych zadań poradni ortopedii szczękowej

należy:

– Przyjmowanie pacjentów ( wywiad ,badanie lekarskie)

– kwalifikowanie i przeprowadzenie leczenia stomatologicznego w zakresie ortodoncji

– zlecanie badań diagnostycznych

– udzielanie porad lekarskich

– wizyty kontrolne (zmiana opatrunków, usunięcie szwów, wypisywanie recept)

– prowadzenie dokumentacji medycznej

§ 14

 

 1. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  dentestica kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dentestica i ponosi za nie odpowiedzialność.

 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dentesticanależy między innymi:

– organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,

– zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad

   przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,

– podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania

   pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  dentestica

– zapewnienie w razie potrzeby dofinansowania do okularów korekcyjnych, (dotyczy   

  pracowników wykonujących pracę przy monitorze powyżej 4 godzin.  Jednak nie więcej niż 100zł) jeżeli wskażą na to badania w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej  (Dz. U. nr 148, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r)

– administrowanie i techniczny nadzór nad całością zakładu

– organizowanie w terminach przewidzianych prawnie spisów inwentaryzacyjnych i rozliczeń

– występowanie do Rejestru Wojewódzkiego – Wydział Zdrowia – w sprawach dotyczących     

   rejestru zakładu

– kontakt z obsługą prawną w sprawach zakładu

– nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż

– gromadzenie i przechowywanie dokumentów zakładu

– opracowanie regulaminu porządkowego i jego aktualizacja

 

Prawa i obowiązki pacjenta

 § 15

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dentestica pacjent ma prawo do: 

 – poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny  – świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z   wymaganiami wiedzy medycznej 

 – rzetelnej informacji o stanie zdrowia 

 – wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po  uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych 

 – reklamacji – warunkiem uznania reklamacji jest prawidłowa higiena jamy ustnej oraz regularna   kontrola (co 6 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego). Reklamacje nie   uwzględniają zwrotu zapłaty za wykonaną usługę. 

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

 – przestrzeganie regulaminu porządkowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dentestica 

 – informowania Praktyki na 24 h przed wizytą, gdy ta nie będzie się mogła odbyć w planowanym czasie. W przypadku potwierdzenia / ub braku potwierdzenia wizyty i nie zgłoszenia się, pacjent zobowiązuję się do uiszczenia stosownej opłaty za zarezerwowany czas funkcjonowania gabinetu. Warunkiem rezerwacji kolejnego terminu w gabinecie jest wcześniejsze uiszczenie powyższej opłaty. 

– informowania, o niemożności przybycia lub potwierdzenia wizyty do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wizytę. W przypadku braku potwierdzenia lub jej odwołania wizyta zostanie automatycznie usunięta . 

– w przypadku dokonania rezerwacji wizyty dłużej niż 2 h pobierany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 50% ceny ustalonego zabiegu 

(ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  – przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dentestica 

 – przestrzegania zasad higieny osobistej 

 – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż 

 – przestrzeganie zaleceń lekarskich i personelu medycznego. 

 W przypadku nieprzestrzegania wskazań lekarskich także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dentestica ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dentestica

4. Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dentestica zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta. 

 

 Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta

§ 16

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.

 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed  dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.

 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sadu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok.

 2. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ust. 2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

 3. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dentestica wydaje się najbliższej rodzinie.

 

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 17

 1. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 18 ust. 4e. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Aktualizacja – Dz.U. 1997 nr 104 poz. 661. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.)

 2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

 3. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty zgodnie z obowiązującymi tabelami 

Nowe przepisy obowiązują od 4 maja 2019 r. (tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO – Dz.U.2019.730). Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. ze zm.):

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta] podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (…) Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta].”

Przepisy końcowe

§ 18

Regulamin Porządkowy wchodzi w życie z dniem nadania